Dessa villkor reglerar användningen av internetforumet på https://elbilsveckan.se. För att kunna använda forumet måste du komma överens med Peter Esse AB, företaget som driver forumet, om dessa villkor.

Företaget kan erbjuda andra produkter och tjänster på andra villkor. Dessa villkor gäller endast för användning av forumet.

Hoppa till:

Viktiga villkor

Dessa villkor innehåller ett antal viktiga bestämmelser som påverkar dina rättigheter och skyldigheter, såsom ansvarsfriskrivningar i Ansvarsfriskrivningar, begränsningar av företagets ansvar gentemot dig i [Ansvarsbegränsningar] (#heading–liability), ditt samtycke till att ersätta företaget för skador som orsakats av ditt missbruk av forumet i [Ansvar för din användning] (#heading–responsibility) och ett samtycke till skiljedom i Tvister.

Ditt tillstånd att använda forumet

Med förbehåll för dessa villkor ger företaget dig tillstånd att använda forumet. Alla måste godkänna dessa villkor för att få använda forumet.

Villkor för användning av forumet

Ditt tillstånd att använda forumet omfattas av följande villkor:

 1. Du måste vara minst tretton år gammal.

 2. Du får inte längre använda forumet om företaget kontaktar dig direkt för att säga att du inte får göra det.

 3. Du måste använda forumet i enlighet med Acceptabel användning och Innehållsstandarder.

Acceptabel användning

 1. Du får inte bryta mot lagen genom att använda forumet.

 2. Du får inte använda eller försöka använda någon annans konto på forumet utan dennes uttryckliga tillstånd.

 3. Du får inte köpa, sälja eller på annat sätt handla med användarnamn eller andra unika identifierare på forumet.

 4. Du får inte skicka reklam, kedjebrev eller andra uppmaningar via forumet eller använda forumet för att samla in adresser eller andra personuppgifter för kommersiella sändlistor eller databaser.

 5. Du får inte automatisera åtkomsten till forumet eller övervaka forumet, till exempel med en webcrawler, en plug-in eller ett tillägg till webbläsaren eller ett annat datorprogram som inte är en webbläsare. Du får crawla forumet för att indexera det för en offentligt tillgänglig sökmotor, om du driver en sådan.

 6. Du får inte använda forumet för att skicka e-post till distributionslistor, nyhetsgrupper eller gruppostalias.

 7. Du får inte falskeligen antyda att du är ansluten till eller stöds av företaget.

 8. Du får inte hyperlänka till bilder eller annat innehåll som inte är hypertext på forumet på andra webbsidor.

 9. Du får inte ta bort några märken som visar på äganderätt från material som du laddar ner från forumet.

 10. Du får inte visa någon del av forumet på andra webbplatser med <iframe>.

 11. Du får inte inaktivera, undvika eller kringgå några säkerhets- eller åtkomstbegränsningar i forumet.

 12. Du får inte belasta forumets infrastruktur med en orimlig mängd förfrågningar, eller förfrågningar som är utformade för att utsätta informationssystemen som ligger till grund för forumet för en orimlig belastning.

 13. Du får inte utge dig för att vara någon annan via forumet.

 14. Du får inte uppmuntra eller hjälpa någon som bryter mot dessa villkor.

Innehållsstandarder

 1. Du får inte skicka innehåll till forumet som är olagligt, stötande eller på annat sätt skadligt för andra. Detta inkluderar innehåll som är trakasserande, olämpligt, kränkande eller hatiskt uppförande.

 2. Du får inte skicka innehåll till forumet som bryter mot lagen, kränker någons immateriella rättigheter, kränker någons privatliv eller bryter mot avtal som du har med andra.

 3. Du får inte skicka in innehåll till forumet som innehåller skadlig datorkod, till exempel datavirus eller spionprogram.

 4. Du får inte skicka innehåll till forumet som en ren platshållare, för att hålla en viss adress, ett användarnamn eller annan unik identifierare.

 5. Du får inte använda forumet för att avslöja information som du inte har rätt att avslöja, som andras konfidentiella eller personliga information.

Verkställighet

Företaget kan utreda och åtala brott mot dessa villkor i hela den lagliga omfattningen. Företaget kan meddela och samarbeta med brottsbekämpande myndigheter för att beivra brott mot lagen och dessa villkor.

Företaget förbehåller sig rätten att ändra, redigera och radera innehåll på forumet av vilken anledning som helst. Om du tror att någon har skickat in innehåll till forumet i strid med dessa villkor, kontakta oss omedelbart.

Ditt konto

Du måste skapa och logga in på ett konto för att kunna använda vissa funktioner i forumet.

För att skapa ett konto måste du lämna viss information om dig själv. Om du skapar ett konto samtycker du till att åtminstone ange en giltig e-postadress och att hålla den adressen uppdaterad. Du kan när som helst avsluta ditt konto genom att skicka ett e-postmeddelande till christoffer@bonize.com.

Du samtycker till att ansvara för alla åtgärder som vidtas med hjälp av ditt konto, oavsett om du har godkänt dem eller inte, tills du antingen stänger ditt konto eller meddelar företaget att ditt konto har äventyrats. Du samtycker till att omedelbart meddela företaget om du misstänker att ditt konto har äventyrats. Du samtycker till att välja ett säkert lösenord för ditt konto och hålla det hemligt.

Företaget kan begränsa, avbryta eller stänga ditt konto på forumet i enlighet med sin policy för hantering av upphovsrättsrelaterade nedtagningsförfrågningar, eller om företaget rimligen anser att du har brutit mot någon regel i dessa villkor.

Ditt innehåll

Ingenting i dessa villkor ger företaget någon äganderätt till immateriella rättigheter som du delar med forumet, t.ex. din kontoinformation, dina inlägg eller annat innehåll som du skickar till forumet. Ingenting i dessa villkor ger dig heller någon äganderätt till företagets immateriella egendom.

Mellan dig och företaget förblir du ensam ansvarig för det innehåll du skickar till forumet. Du samtycker till att inte felaktigt antyda att det innehåll du skickar till forumet är sponsrat eller godkänt av företaget. Dessa villkor förpliktar inte företaget att lagra, underhålla eller tillhandahålla kopior av det innehåll du skickar in och att ändra det i enlighet med dessa villkor.

Innehåll som du skickar in till forumet tillhör dig, och du bestämmer själv vilket tillstånd du vill ge andra för det. Men som ett minimum ger du företaget tillstånd att tillhandahålla innehåll som du skickar till forumet till andra användare av forumet. Denna särskilda licens tillåter företaget att kopiera, publicera och analysera innehåll som du skickar in till forumet.

När innehåll som du skickar in tas bort från forumet, antingen av dig eller av företaget, upphör företagets särskilda licens när den sista kopian försvinner från företagets säkerhetskopior, cacheminnen och andra system. Andra licenser som du tillämpar på innehåll som du skickar in, t.ex. [Creative Commons]-licenser (https://creativecommons.org), kan fortsätta att gälla efter det att ditt innehåll har tagits bort. Dessa licenser kan ge andra, eller företaget självt, rätt att dela ditt innehåll via forumet igen.

Andra som tar emot innehåll som du skickar in till forumet kan bryta mot de villkor som du licensierar ditt innehåll enligt. Du samtycker till att företaget inte är ansvarigt gentemot dig för dessa överträdelser eller deras konsekvenser.

Ditt ansvar

Du samtycker till att hålla företaget skadeslöst från rättsliga anspråk från andra i samband med att du bryter mot dessa villkor, eller att andra som använder ditt konto på forumet bryter mot dessa villkor. Både du och företaget är överens om att så snart som möjligt meddela den andra sidan om eventuella rättsliga anspråk för vilka ni kan behöva ersätta företaget. Om företaget misslyckas med att snabbt meddela dig om ett rättsligt anspråk behöver du inte ersätta företaget för skador som du hade kunnat försvara dig mot eller mildra med ett snabbt meddelande. Du samtycker till att låta företaget kontrollera utredning, försvar och reglering av rättsliga anspråk för vilka du skulle vara skyldig att ersätta företaget, och att samarbeta med dessa ansträngningar. Företaget samtycker till att inte gå med på någon förlikning som erkänner ditt fel eller ålägger dig skyldigheter utan ditt förhandsgodkännande.

Ansvarsfriskrivningar

***Du accepterar alla risker med att använda forumet och innehållet på forumet. I den mån lagen tillåter tillhandahåller företaget och dess leverantörer forumet i befintligt skick, utan någon som helst garanti. ***

Forumet kan hyperlänka till och integrera forum och tjänster som drivs av andra. Företaget lämnar inga garantier för tjänster som drivs av andra eller för innehåll som de kan tillhandahålla. Användning av tjänster som drivs av andra kan regleras av andra villkor mellan dig och den som driver tjänsten.

Ansvarsbegränsningar

Varken företaget eller dess leverantörer kommer att vara ansvariga gentemot dig för skador på grund av avtalsbrott som deras personal inte rimligen kunde ha förutsett när du godkände dessa villkor.

Så långt lagen tillåter kommer det totala ansvaret gentemot dig för anspråk av alla slag som har samband med forumet eller innehållet i forumet att begränsas till 50 USD.

Återkoppling

Företaget välkomnar din återkoppling och dina förslag till forumet. Se avsnittet Kontakt nedan om hur du kan komma i kontakt med oss.

Du samtycker till att företaget är fritt att agera på återkoppling och förslag som du lämnar och att företaget inte behöver meddela dig att din återkoppling har använts, få ditt tillstånd att använda den eller betala dig. Du samtycker till att inte lämna återkoppling eller förslag som du tror kan vara konfidentiella eller äganderättsligt skyddade, för dig eller andra.

Uppsägning

Antingen du eller företaget kan när som helst avsluta det avtal som beskrivs i dessa villkor. När vårt avtal upphör upphör även ditt tillstånd att använda forumet.

Följande bestämmelser fortsätter att gälla även när vårt avtal upphör: Ditt innehåll, Återkoppling, Ditt ansvar, Ansvarsfriskrivningar, Ansvarsbegränsningar och Allmänna villkor.

Tvister

Svensk lag reglerar alla tvister som rör dessa villkor eller din användning av forumet.

Du och företaget är överens om att söka förelägganden med anknytning till dessa villkor endast i en statlig eller federal domstol i Malmö. Varken du eller företaget kommer att invända mot jurisdiktion, forum eller plats i dessa domstolar.

Alla skiljedomar kommer att omfatta kostnader för skiljeförfarandet, rimliga advokatarvoden och rimliga kostnader för vittnen. Du och företaget kan föra skiljedomar till varje behörig domstol.

Allmänna villkor

Om en bestämmelse i dessa villkor inte kan verkställas i sin nuvarande form, men kan ändras så att den kan verkställas, ska bestämmelsen ändras i den minsta utsträckning som krävs för att den ska kunna verkställas. I annat fall bör bestämmelsen tas bort.

Du får inte överlåta ditt avtal med företaget. Företaget kan överlåta ditt avtal till ett närstående företag till företaget, ett annat företag som får kontroll över företaget eller ett annat företag som köper företagets tillgångar med anknytning till forumet. Varje försök till överlåtelse som strider mot dessa villkor har ingen rättslig verkan.

Varken utövandet av någon rättighet enligt detta avtal eller ett avstående från en överträdelse av detta avtal avstår från någon annan överträdelse av detta avtal.

Dessa villkor innehåller alla avtalsvillkor mellan dig och företaget om användning av forumet. Dessa villkor ersätter helt och hållet alla andra avtal om din användning av forumet, skriftliga eller inte.

Kontakt

Du kan meddela företaget enligt dessa villkor och skicka frågor till företaget på info@elbilsveckan.se.

Företaget kan meddela dig enligt dessa villkor genom att använda den e-postadress som du anger för ditt konto på forumet, eller genom att publicera ett meddelande på forumets startsida eller på din kontosida.

Ändringar

Företaget uppdaterade senast dessa villkor den 12 juli 2018 och kan komma att uppdatera dessa villkor igen. Företaget kommer att publicera alla uppdateringar på forumet. För uppdateringar som innehåller väsentliga ändringar går företaget med på att skicka e-post till dig, om du har skapat ett konto och angett en giltig e-postadress. Företaget kan också tillkännage uppdateringar med särskilda meddelanden eller varningar på forumet.

När du får meddelande om en uppdatering av dessa villkor måste du godkänna de nya villkoren för att fortsätta använda forumet.